Zalecenia agrotechniczne do uprawy mieszanki MLF

Zalecenia agrotechniczne do uprawy mieszanki MLF

Jakkolwiek opisujemy tu również uprawę mieszanki MLF z rośliną osłonową, zdecydowanie polecamy metodę W SIEWIE CZYSTYM , najlepiej w terminie wiosennym. Siew w terminie letnim, jakkolwiek prawidłowy, spotyka się często w naszym kraju z dużym niedoborem wilgoci

W metodzie tej mieszanka osiąga już w 1-szym roku wysokie plony, lepiej się rozrasta i intensywniej rośnie.

Stosowanie rośliny osłonowej:

 • opóźnia jej rozwój i obniża plony w 1-szym roku jej uprawy,
 • w sytuacji gdy wiosną występują niedobory wilgoci (w ostatnich latach zdarza się to dosyć często), roślina osłonowa skutecznie konkuruje z mieszanką MLF o dostęp do wody, powodując zahamowanie wzrostu tej mieszanki oraz często duże w niej straty. W rezultacie mieszanka tak naprawdę zaczyna intensywnie plonować w następnym roku, a w skrajnych, nierzadkich przypadkach, trzeba ją podsiewać albo zakładać plantację od nowa

1.    Wymagania glebowe

 • odpowiednie są gleby kompleksów:
 • pszennego b. dobrego, dobrego, wadliwego (1, 2, 3)
 • żytniego b. dobrego, dobrego (4, 5)
 • zbożowo-pastewnego mocnego (7)
 • unikać gleb kwaśnych (pH poniżej 5,5) i podmokłych

2.    Stanowisko w zmianowaniu

 • 3 – 4 letnie użytkowanie
 • najlepszym przedplonem są rośliny okopowe na oborniku lub innych nawozach organicznych
 • możliwa jest uprawa po zbożach ozimych i jarych w drugim roku po oborniku

3.    Nawożenie przedsiewne

 • wapnowanie najczęściej stosowane jest pod przedplon, ewentualnie jesienią pod orkę zimową w ilości zależnej od pH gleb:
 • 5.5-6; od 1-2 t/ha CaO
 • poniżej 5; do 4-5 t/ha CaO
 • nawożenie azotowe jest zależne od potrzeb rośliny ochronnej:
 • 50-80 kg/ha pod owies na zielonkę
 • 50-60 kg/ha pod jęczmień jary na ziarno
 • nawożenie fosforowo-potasowe stosuje się jesienią pod orkę zimową ewentualnie wiosną pod bronę, przed siewem rośliny ochronnej w ilości:
 • 90-120 kg P2O5/ha
 • 120-160 kg K2O/ha

4.    Siew

 • istnieją dwie technologie uprawy mieszanek lucerny z trawami:
 • siew czysty – zdecydowanie preferowany
 • siew z rośliną osłonową jako wsiewka w jęczmień jary lub owies zbierany zielonkę (niskie odmiany jęczmienia odporne na wyleganie)
 • termin siewu:
 • wiosenny, w okresie siewu zbóż jarych
 • letni (czerwiec – lipiec), bez rośliny ochronnej
 • norma  wysiewu jest zależna od składu mieszanki i technologii uprawy:
 • siew czysty :                mieszanka 30 – 35 kg/1 ha
 • siew z rośliną osłonową:  mieszanka  40 kg/ha
  jęczmień jary, owies 60-80 kg/1 ha

Uwaga :    normę wysiewu należy zwiększyć w przypadku opóźnienia terminu siewu lub uprawy w gorszych warunkach siedliskowych

 • głębokość siewu: 1-1.5 cm na glebach zwięźlejszych i 1.5-2 cm na glebach lekkich, przy przesuszonej warstwie powierzchniowej
 • rozstawa rzędów: 10-20 cm

 

5.    Zabiegi pielęgnacyjne w roku siewu

 • w siewie czystym: w przypadku intensywnego wzrostu chwastów jednorocznych, gdy osiągną 15-20 cm konieczne jest koszenie odchwaszczające, w razie potrzeby usunięcie resztek roślin po tym koszeniu. Po pierwszym pokosie mieszanki z lucerną  nie będzie problemów z chwastami 1-rocznymi; chwasty wieloletnie powinny zostać zniszczone przed założeniem plantacji (Roundap 3 -5 l/1 ha)
 • w zasiewach jęczmienia jarego i owsa nie stosuje się bronowania ani chemicznego zwalczania chwastów

6.    Zbiór w roku zasiewu

 • siew czysty w terminie wiosennym i letnim 2-4 pokosów, w zależności od ilości opadów
 • przy siewie w roślinę osłonową zbiór owsa lub jęczmienia jarego na zielonkę następuje w fazie dojrzałości mlecznej, można uzyskać 10-15 ton zielonej masy ściernianki z hektara. Natomiast mieszanka MLF w tymże roku będzie średnio plonować do maks. 2 razy

7.    Postępowanie w latach pełnego użytkowania

 • nawożenie fosforem i potasem powinno uwzględniać zasobność gleb oraz technologię uprawy i kształtuje się następująco w kg/ha:
WordPress Tables Plugin

 

 • nawozy fosforowe wysiewa się w całości wiosną, a nawozy potasowe w dawkach przekraczających 80 kg/ha dzieli się na dwie części i stosuje wiosną oraz po drugim pokosie
 • nawożenie azotem jest zależne od gatunków traw i technologii uprawy:
 • siew czysty: 60 – 80  kg N/ha rocznie
 • siew z rośliną osłonową:: 80-120 kg N/ha  rocznie

40% dawki stosuje się wiosną oraz po 30% po pierwszym i drugim pokosie

 • terminy zbioru zależą od stosowanych dawek azotu i powinny być następujące:
WordPress Tables Plugin

 

Wysokość koszenia: 4-7 cm

8.    Zagospodarowanie plonu

 • na bezpośrednie skarmianie dla zwierząt przeżuwających (bydło, owce) i koni
 • na siano pozostawia się w pokosach przewracanych do całkowitego wysuszenia lub podsuszenia, a następnie dosuszenia w gospodarstwach za pomocą wentylatorów. UWAGA: trawa festulolium jest miękka i łatwo się kruszy w trakcie suszenia lub podsuszania, jest zabieg trudny i może powodować straty w zebranej masie
 • przygotowanie sianokiszonki (dla MLF najbardziej polecany sposób zagospodarowania) poprzez podsuszenie i zwiększenie zawartości suchej masy do 40-50%; przyspieszenie dosuszenia zielonki na polu poprzez  stosowanie przetrząsaczo-zgrabiarek;  w celu uzyskania dobrych sianokiszonek należy przestrzegać następujących zasad:
 • wykorzystywanie tylko niezanieczyszczonego ziemią i niespleśniałego surowca,
 • szybkie napełnienie zbiornika (1-2 dni),
 • dobre ubicie podsuszonej zielonki (dotrzymanie temperatury wewnątrz zakiszonej masy 20-30oC),
 • staranne i szczelne okrycie zbiornika lub pryzmy,
 • w trakcie przechowywania kontrola szczelności folii
 • kiszenie zielonki przez jej podsuszenie do zawartości suchej masy 25-28%; po ścięciu zielonki należy pozostawić ją na pokosach od kilku do kilkunastu godzin, zależnie od warunków pogodowych; zbiór z pokosów najlepiej przyczepą samozbierającą.

9.   Zastrzeżenia

 • nie wysiewać mieszanki po roślinach motylkowatych
 • niedopuszczalny jest siew po kukurydzy odchwaszczonej herbicydami tri azynowymi (wprawdzie zostały wycofane, ale zdarzają się jeszcze w ramach prywatnego, indywidualnego importu)

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79