Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Agri Land, dostępny pod adresem internetowym agriland.pl prowadzony jest przez MIROSŁAWĘ WĘGLARZ prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agri Land Mirosława Węglarz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 981-107-74-45, REGON 140835443.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agri Land Mirosława Węglarz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 981-107-74-45, REGON 140835443.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  Rolnik zarejestrowany jako płatnik podatku VAT jest więc Przedsiębiorcą
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym agriland.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępne w Sklepie produkty – głównie kwalifikowany materiał siewny roślin uprawianych na cele paszowe przez rolników – głównie hodowców bydła mlecznego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Agri Land Mirosława Węglarz, ul. Warowna 3 lok.24, 02-654 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@agriland.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 288 739, 501 288 741.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32 1750 0009 0000 0000 0851 3597.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, jak również na stronie agriland.pl.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16.

 

§ 4

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT, zgodne z aktualnym PKWiU).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy – opłata za transport. O kwocie tej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, zapewniający kontakt z klientem zarówno ze strony Sprzedawcy, jak i przewoźnika, dostarczającego zamówione produkty
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu; wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność za pobraniem
  b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  c) Płatności elektroniczne
  d) Płatność kartą płatniczą
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienie i jego przyjęcie do realizacji, wysyłając Klientowi wiadomość na adres e-mail podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 24 godz. od spełnienia warunków , określonych w ust. 5 i 6.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku dokonania przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności (przelewy24)
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawy realizowane są wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone w piątek może być realizowane najwcześniej w najbliższy poniedziałek.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1 oraz 2.
 5. Oświadczeni o odstąpieniu od Umowy może być wysłane na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
  b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
  c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem oraz oceny jego stanu. Produkt, materiał nasienny zapakowany w worki papierowe, nie może być uszkodzony, zawilgocony lub zabrudzony, worki nie mogą być otwarte. W takim przypadku Sprzedawca może odmówić zwrotu należności w części lub całości, w zależności od stanu poszczególnych, zwracanych Produktów składających się na całość Zamówienia.
  e) W przypadku odmowy przez Sprzedawcę zwrotu części lub całej należności, Produkty zdyskwalifikowane do zwrotu ze względu na ich stan, zostaną odesłane Kupującemu na jego koszt
  f) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  g) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wytworzony według specyfikacji Konsumenta, spoza typowej oferty Sprzedawcy prezentowanej na stronie Sklepu
  b) z uwagi na fakt, że Produkt (kwalifikowany materiał siewny) dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu (papierowe worki),opatrzonym etykietami, paszportami, po otwarciu takiego opakowania Produktu nie można zwrócić ze względu na przepisy obowiązujące w obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 10

Wymagania jakościowe oferowanych Produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty stanowiące przedmiot oferty Sprzedającego, sprzedawane w sklepie internetowym, to kwalifikowany materiał siewny (nasiona) roślin, które przez rolników – Konsumentów i Przedsiębiorców, uprawiane są na pasze dla zwierząt hodowlanych, głównie bydła mlecznego.
 3. Nasiona, zgodnie z przepisami o obrocie materiałem siewnym w Polsce i Unii Europejskiej , badane są przez uprawnione do tego organy (w Polsce – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Stanowią one podstawę do określenia siły kiełkowania nasion oraz ich czystości. Produkty nie spełniające wymogów wynikających z przepisów, właściwych dla danego gatunku roślin, np. minimalnej siły kiełkowania, nie są dopuszczane do obrotu handlowego. Także nasiona w workach uszkodzonych, mocno zabrudzonych, otwartych nawet częściowo nie mogą być przedmiotem handlu.
 4. Produkt – każdy z worków z nasionami, oferowany przez Sprzedającego, posiada etykietę ze składem gatunkowym oraz odmianowym zawartości, nazwy gatunkowe podane są w języku łacińskim i polskim. Worki z nasionami lucerny dodatkowo opatrzone są indywidualnymi paszportami; dopuszczalna jest sytuacja, że paszport i etykieta stanowią jedną nalepkę.

 

§ 11

Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Zaleca się, co znacznie ułatwi rzetelne rozpatrzenie składanej reklamacji, żeby zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, z każdego zakupionego asortymentu Produktu,(np. określonej odmiany lucerny, konkretnej mieszanki), zachował 1 pusty worek z etykietą oraz próbkę nasion o objętości nie większej niż przeciętny kubek (lucerny może być ½ kubka). Opisaną próbkę należy przechować przez sezon wegetacyjny w roku siewu w miejscu suchym, ciemnym i w miarę chłodnym.
  Próbka taka będzie nieocenioną pomocą w ocenie, czy zakupiona partia produktu spełnia deklarowane przez Sprzedawcę parametry : silę kiełkowania, czystość, skład mieszanki.
  Badanie takie powinien wykonać WIORiN właściwy ze względu na lokalizację gospodarstwa Klienta. Koszt takiego badania zostanie zwrócony przez Sprzedającego w wypadku niespełnienia przez Produkt któregoś z wymienionych poprzednio parametrów.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz      żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sprzedającego www.agriland.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79